RAPORT DE ACTIVITATE

MUZEUL DUNĂRII DE JOS

2015

 

Muzeul Dunării de Jos a iniţiat în anul 2015 proiecte şi programe culturale de valorificare muzeală a pieselor de tezaur şi fond pe care le deţine în colecţiile sale pentru o mai bună cunoaştere a lor pe plan local, naţional şi european. În acelaşi timp specialiştii instituţiei noastre au acţionat pentru păstrarea şi cultivarea specificului cultural local, zonal şi transfrontalier ca spaţiu de confluenţă şi interferenţă.

Au fost introduse în circuitul muzeal lucrări aflate până acum în depozit în cadrul unor expoziţii de arheologie, istorie, artă sau etnografie.

Au fost organizate prezentări, conferinţe de presă, acţiuni interactive, atelierele de conservarea tradiţiilor şi încondeiat ouă, emisiuni radio şi TV, intervenţii în media locală (cotidianul “Adevărul”, „Observator”, săptămânalele “Actualitatea și Jurnalul de Călăraşi”, “Evenimentul”, “Expres”, postul de radio “Voces Campi”, televiziunea digitală Călăraşi ) şi naţională (“Jurnalul Naţional”, Radio Bucureşti, Radio Cultural, Antena satelor, posturile de televiziune TVR 1 și 2 Antena 1, Realitatea).

Muzeul a dobândit în timp statutul de spaţiu al întâlnirilor şi interferenţelor culturale, extinzându-şi domeniile de activitate în colaborare cu alte instituţii şi cu realizatori din alte sfere ale creaţiei.

MISIUNEA INSTITUŢIEI

 

Muzeul Dunării de Jos este  păstrătorul moştenirii culturale, materiale şi spirituale călărăşene şi naţionale. Misiunea noastră este de a colecţiona, conserva, cerceta, restaura, comunica şi expune în scopul cunoaşterii, educării şi recreării mărturiile materiale şi spirituale ale evoluţiei comunităţilor umane.

Principalele direcţii pentru îndeplinirea misiunii sunt:

 • cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu programele anuale şi de

perspectivă;

 • cercetarea si documentarea în vederea dezvoltării patrimoniului

muzeal prin achiziţii, donaţii sau prin alte forme caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal (cercetări arheologice de suprafaţă, de salvare, sistematice);

 • organizarea evidenţei patrimoniului cultural din administrare în

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;
 • punerea în valoare a patrimoniului cultural prin intermediul

expoziţiilor permanente şi temporare, al programelor cultural-educative, al publicaţiilor specifice, al sesiunilor ştiinţifice, meselor rotunde, simpozioanelor, excursiilor tematice, ş.a.;

 • menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru

identificarea nevoilor culturale ale acestuia şi orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului cultural în funcţie de acestea;

 • menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu

organizaţii neguvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ si cercetare, organisme şi foruri internaţionale de profil.

Situaţia economico- financiară a instituţiei

1.Execuţia bugetară a perioadei raportate:

Execuţia bugetară a perioadei  01 Ianuarie 2015- 31 Decembrie 2015

  2015
BUGETUL DE   VENITURI  ( lei ) 1085898
Subvenţii pentru institutii publice 1053537
Venituri proprii ,din care : 32361
Venituri din cercetari arheologice 22450
Venituri din vanzari pliante bilete,vederi, carti de specialitate . 9361
Sponsorizari 550
BUGET DE CHELTUIELI ( lei ) 1.317.828
Cheltuieli de personal din care : 728180
Conventii civile santiere arheologice 13380
Bunuri si servicii din care : 357168
Cheltuieli de intretinere 316987
Chletuieli de capital 0

2.Date comparative de cheltuieli ( estimări şi realizări ) în perioada raportata :

 

Nr.

crt

Programul Tipul

proiectului

Denumirea proiectului Devizul estimat (lei) Devizul relizat (lei )
 

1

Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural  

mare

-Cercetari arheologice;

-Evidenţa analitica a patrimoniului ;

 

24000

 

13380

 

2

Conservarea şi restaurarea patrimoniului  

mare

-Teme conservare patrimoniu ;

-Teme restaurare patrimoniu.

 

2000

 

1928

 

3

 

Valorificarea patrimoniului cultural

 

mare

-Expozitii organizate;

-Sesiuni ştiintifice,simpozioa-ne,conferinte;

-Acţiuni culturale :Prietenii Muzeului ;

-Publicatii .

 

70000

 

7547

TOTAL 22855

3. INDICATORI ECONOMICI REALIZATI DE MUZEUL DUNARII DE JOS

in anul 2015

Nr.crt. Categorii Prevazut(lei) Realizat(lei)            %
1. Venituri proprii (totalitatea sumelor alocate) 22000 31811 144,60
2. Subventii alocate 1242000 1053537 84,82
3. Cheltuieli intretinere, din care:

Cheltuieli de capital

 

504000

15000

 

357168

0

 

70,08

0

4 Cheltuieli de personal , din care

Cheltuieli cu colaboratori

 

760000

24000

 

728180

13380

 

95,81

55,75

5 Cheltuieli pe beneficiar din care:

Din subventie

 

 

206000

 

201952

 

98

6 Alte categorii
 1. Programul Cercetare Ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural

 

I.a. Subprogramul Cercetare arheologică sistematică

 

 1. Şantierul arheologic Măriuţa – La Movilă, com. Belciugatele, jud. Călăraşi organizat în colaborare de Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Naţional de Istorie a României, Universitatea “Valahia” Târgovişte, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi

Responsabil: Valentin Parnic

 

 1. Şantierul arheologic Piscu Crăsani, jud. Ialomiţa, organizat în colaborare de Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Brăilei, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi

Responsabil: Marian Neagu

3.Şantierul arheologic Hârşova – Tell, jud. Constanţa, organizat de Muzeul Naţional de Istorie a României, în colaborare cu Ministerul Culturii Franţa, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Complexul Muzeal Curtea Domnească Târgovişte, Universitatea Valahia Târgovişte

Responsabil: Valentin Parnic

 

I.b. Subprogramul – Supraveghere arheologică şi cercetare arheologică preventivă

 

 Contracte:

 

 1. Supraveghere arheologică, com. Frumuşani, jud. Călăraşi

Supravegherea arheologică s-a efectuat în urma autorizaţiei de supraveghere arheologică nr. 159 / 2014.

 1. Supraveghere arheologică Extindere clădire C 2, amplasată în localitatea Turda, comuna Mihai Bravu, T 10, p. 106Cc, în zona de protecţie a sitului arheologic LMI 2010, vol. V, jud. Tulcea, poziţia 448, cod TL- I-s-B-05953
 1. Supraveghere arheologică a lucrărilor de construire a investiției ” Construire Anexă agricolă C8” , în zona de protecţie a sitului arheologic LMI 2010, vol. V, jud. Tulcea, poziţia 448, cod TL- I-s-B-05953
 1. Supravegherea arheologică a lucrărilor de construire a investiției ”Modernizare reabilitare și retehnologizare sistem irigații Plot SPP9 Denistepe” . Comunele Mihail Kogălniceanu, Mihai Bravu, jud. Tulcea
 1. Supravegherea arheologică a lucrărilor de construire a investiției ”Modernizare reabilitare și retehnologizare sistem irigații Plot 13 CA4 – OUAI Hagilarea”, Comuna Mihail Kogălniceanu, Judeţul Tulcea
 1. Racordare la rețeaua electrică a locului de consum temporar depozit de deșeuri si statie de tratare mecano-biologică, amplasată în UAT Mihai Bravu, F12 extravilan, T21,A213, De228, p212,, com. Mihai Bravu, jud. Tulcea
 1. Studiu istorico – arheologico – etnografic, com. Dorobanţu, jud. Călăraşi

 

 1. Supraveghere arheologică, com. Modelu, Jud. Călăraşi

Responsabil: Valentin Parnic

           

Consultanţă

 

 1. Întocmirea diagnosticului arheologic  al  Teritoriului administrativ al  comunei Nalbant jud. Tulcea, necesar actualizării  Planului Urbanistic General și Regulamentului General de Urbanism al comunei Nalbant (pentru Primăria Comunei Nalbant)

 

 1. Întocmirea diagnosticului arheologic  al  Teritoriului administrativ al  comunei Casimcea  jud. Tulcea, necesar actualizării  Planului Urbanistic General și Regulamentului General de Urbanism al comunei Casimcea (pentru Primăria Comunei Casimceat)

 

 1. Întocmirea diagnosticului arheologic  al  Teritoriului administrativ al  comunei Frecăței jud. Tulcea, necesar actualizării  Planului Urbanistic General și Regulamentului General de Urbanism al comunei Frecăței  (pentru Primăria Comunei Frecăței)

 

 1. Întocmirea diagnosticului arheologic  al  Teritoriului administrativ al  comunei Ostrov jud. Tulcea, necesar actualizării  Planului Urbanistic General și Regulamentului General de Urbanism al comunei Ostrov (pentru Primăria Comunei Ostrov)

 

 1. Întocmirea diagnosticului arheologic  al investitiei  ” Construire spatiu comercial si împrejmuire” amplasată în comuna Beștepe, jud. Tulcea,  F12 intravilan, T37, Cc928. (pentru persoana fizica Florin Mocanu)

 

 1. Întocmirea diagnosticului arheologic  al Teritoriului administrativ al  comunei Smârdan, jud. Tulcea, necesar actualizării  Planului Urbanistic General și Regulamentului General de Urbanism al comunei Smârdan (pentru Primăria Comunei Smârdan)

 

 1. Cercetarea arheologică preventivă a obiectivului : ”Amplasare stație distribuție carburanți”, amplasată în UAT Sarichioi, sat  Sarichioi, F12 extravilan, T15,A 105, Lot 3, comuna Sarichioi, județul Tulcea  (pentru SC Yonan Research SRL)

 

Responsabil: Valentin Parnic

 1. c. Subprogramul – Teme de cercetare

Marian Neagu, Neoliticul dezvoltat în Muntenia

Valentin Parnic, Eneoliticul din Muntenia

Dan Elefterescu, Civilizaţia materială romană la Dunărea de Jos

 1. d. Subprogramul Cercetări de teren

Cercetare arheologică de teren:

 1. zona Dorobanţu – Boşneagu – Ulmu
 2. zona Belciugatele – Gostilele – Măriuţa

 

Responsabil:   Valentin Parnic

 1. e. Cercetarea etnografică de teren

S-a realizat cercetare etnografică de teren în localitățile: Roseţi, Dichiseni, Alexandru Odobescu. În urma cercetărilor de teren efectuate pe raza comunelor Roseţi, Dichiseni, Al. Odobescu patrimoniul cultural etnografic s-a îmbogăţit cu 82 de obiecte provenite din achiziţii constând in ştergare, scoarţe, unelte de tâmplărie, ladă de zestre, ustensile de uz gospodăresc, etc. şi 1 obiect (broboadă) donat.

 Responsabil: Virginia Oană

                             Daniela Fulga

 

 1. e Evidenţa patrimoniului cultural mobil

 

Inventarierea patrimoniului cultural al Muzeului Dunării de Jos

Fişe Docpat  – 1000 buc

Fişe de conservare –  50 buc

Piese inventariate în registrul general – 633 buc

Responsabili – Valentin Parnic, Anişoara Topârceanu, Vasile Oprea, Adriana Popa, Tudor Iordan, Nedelcu Sorina, Loredana Parnic

Total teme realizate în cadrul programului – 24

 1. Programul Conservarea şi Restaurarea bunurilor muzeale

II.a. Conservare arheologie

 

 • Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor microclimatice din sălile de expoziţie şi din depozitele MDJ
 • Verificarea şi întreţinerea periodică a spaţiilor expoziţionale (curăţenie, întreţinerea instalaţiilor electrice, termice, etc.)
 • Lucrări de conservare primară a patrimoniului aflat în expunere (desprăfuiri, perieri, aerisirea spaţiilor expoziţionale, verificarea, întreţinerea şi corectarea condiţiilor de microclimat)
 • Lucrări de reorganizare a depozitului de arheologie
 • Inventarierea pe calculator a patrimoniului arheologie

Responsabili: Vasile Oprea, Nedelcu Sorina

II.b.Conservare etnografie

 

 • supravegherea zilnică a stării de sănătate a obiectelor etnografice și a parametrilor microclimatici – temperatură, umiditate relativă și aplicarea masurilor în consecinţă pentru menținerea lor între limite;
 • înlocuirea materialului profilactic utilizat periodic în funcţie de anotimp pentru înlăturarea insectelor xilofage ;
 • efectuarea desprăfuirii săptămânale a pieselor din lemn şi metal din depozitul de etnografie, a obiectelor din expoziţie, precum şi a spaţiului de depozitare şi de expunere ;

Responsabil: Ghinea – Nuţu Livia Andreea

II.c. Laboratorul de restaurare:

 • restaurarea unui numar de 10 vase din ceramica, provenite din santierele arheologice Mariuta, Gr. Coslogeni,

Gr. Calarasi, Galatui – Movila Berzei.

 • Tratamente primare de restaurare a materialului ceramic adus din santierul arheologic Mariuta, campania 2015.
 • Spalarea materialului osteologic provenit din santierul arheologic Mariuta, campania 2015.
 • Planul de achizitii de materiale si substante folosite in procesul de restaurare si conservare.

Responsabili: Oană Virginia, Paraschiv Elena

                                                           Total teme realizate în cadrul programului – 3

 • Programul Valorificarea patrimoniului cultural

 

III. a. Subprogramul – Expoziţii,  simpozioane, mese rotunde, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, materiale de popularizare

III.a.1.  Expoziţii Temporare

 1. Constantin Brâncoveanu în cultura românească, a fost dedicată atât zilei naţionale a României, cât şi împlinirii a 300 de ani de la martiriul Sfântului Constantin Brâncoveanu şi al fiilor săi.

Prin ctitoriile sale, adevărate bijuterii arhitectonice apărute la sfârşit de secol XVII şi început de secol XVIII, Constantin Brâncoveanu este cel mai generos ziditor de biserici şi mânăstiri al Ţării Româneşti.

Expoziţia cuprinde o serie de documente şi imagini privind activitatea politică, socială, culturală şi educaţională a marelui domnitor.

Expoziţia a fost itinerată la Şcoala Generală Grădiştea, Şcoaola Generală Ciocăneşti, Liceul Neagoe Basarab Olteniţa.

Responsabil: Marian Neagu

                            Loredana Parnic

 1. De la inventarea roţii la nava spaţială, cuprindemachete ale unor automobile precum Chevrolet Corvette, Oldsmobile model Cutless, Tractor UTB sau Camion ROMN.

Sunt expuse, de asemenea, și machete ale unor avioane precum Macheta avionului “Vlaicu II”, realizată în anul 1913, ori Macheta avionului I.A.R, ce a făcut parte din Colecția Minovici. Expoziţia a fost organizată la sfârşitul anului 2014 şi se bucură în continuare de un real succes, mai ales în rândul copiilor.

Responsabil: Valentin Parnic

 

 1. Ziua culturii naţionale la Muzeul Dunării de Jos

Muzeul Dunării de Jos, găzduieşte manifestările dedicate zilei poetului naţional Mihai Eminescu şi Zilei Culturii Naţionale.

Joi, 15 ianuarie, la ora 9, în cadrul Secţiei Arheologie a Muzeului Dunării de Jos, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, vor avea loc manifestările dedicate zilei poetului naţional.

Ziua de 15 ianuarie, aleasă ca zi a Culturii Naţionale, reprezintă data naşterii poetului naţional al românilor, Mihai Eminescu (1850-1889). Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoşani. A fost poet, prozator, dramaturg şi jurnalist, considerat de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română.

Cu o bună educaţie filosofică, opera sa poetică a fost influenţată de marile sisteme filosofice ale epocii sale, de filosofia antică, de la Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire ale romantismului, de teoriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant si de teoriile lui Hegel.

Începând cu ora 9, va putea fi urmărită proiecţia filmului documentar “Mihai Eminescu”. Organizatorul acestui eveniment este Muzeul Dunării de Jos.

 

Responsabil: Valentin Parnic

 1. Târgul de mărțișoare

La târg au fost expuse  spre vânzare obiecte lucrate manual (mărțișoare, bijuterii, tablouri, fulare crosetate) lucrate de doamnele: Zâna Costiner, Mirela Necula, Jannette Boancă,  Daniela Ghiuță, Daniela Fulga.

Tot cu această ocazie a fost sărbătorit şi Dragobetele.

Dragobetele, sărbătoare ce marchează începutul primăverii și renașterea naturii are rădăcini foarte vechi, fiind sărbătorit chiar de pe timpul dacilor. Dragobetele, numit și Năvălnicul sau Logodnicul Păsărilor, fecior chipeș și puternic, aduce iubirea în casă și în suflet.

Târgul a fost deschis în perioada 24 februarie – 9 martie 2015 la Secția de Etnografie și Artă Populară.

Responsabil: Anişoara Topârceanu

                            Daniela Fulga

 1. ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN

 

Muzeul Dunării de Jos, a organizat în săptămâna 6 – 10 aprilie 2015, o serie de activităţi dedicate programului educativ extracuricular şi extraşcolar “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevi și a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevi, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional, şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale.

Astfel, Muzeul Dunării de Jos, a lansat cu această ocazie următoarea ofertă:

SEDIU

Expoziţii – 6 – 10 aprilie,orele 10 – 18

– De la inventarea roţii la nava spaţială

– Expoziţie de fluturi şi insecte

 1. Atelier de modelaj în lut, 7 – 10 aprilie, orele 10 – 13

SECŢIA ARHEOLOGIE

Expoziţia Evoluţia comunităţilor umane la Dunărea de Jos

– orele 08,30 – 11,30; 14,00 – 18,00

 1. Atelier Să învăţăm altfel – Filmul

orele 12,00 – 14,00, proiecţii de filme

Luni 6 aprilie – Amintiri din copilărie

Marţi 7 aprilie – Sarea în bucate

Miercuri 8 aprilie – Dănilă Prepeleac

Joi 9 aprilie – Gladiator

Vineri 10 aprilie – The Patriot

SECŢIA ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ

 1. Expoziţii- 6 – 10 aprilie,orele 8 – 16

– Expoziţia Gospodăria ţărănească în Valea Dunării

– Expoziţie de icoane pe lemn şi sticlă

 1. Atelier Să confecţionăm, să ne jucăm! 6 – 8 aprilie, orele 09 – 16

Responsabil: Valentin Parnic

                            Loredana Parnic

                            Anişoara Topârceanu

 1. Fluturii şi lumea lor,

Expoziţie de fluturi şi insecte din colecţia Viorel Cristea, organizată în  aprilie 2015.

Expozitia „fluturii” prezinta cele mai frumoase insecte de la noi alaturi de alte insecte spetaculoase, ca aspect sau mod de viata, superlative ale dimensiunilor insectelor de la noi, fluturii exotici pentru comparatie sau dusmani ai insectelor din pamant din aer sau din apa.

Insectele sunt putin cunoscute direct, desi viata noastra nu poate fi separata deloc de acestea, fie ca vorbim de fluturii, ca frumusete, de greieri, pe care-i auzim in noptile de vara, sau tantari pe care-i simtim pe piele.

Expozitia incearca timid sa compenseze acest lucru sperand ca frumusetea lor o sa captiveze un moment privirea.

Responsabil: Valentin Parnic

 

 1. Atelierul de încondeiat ouă

Evenimentul a fost organizat cu participarea meşterilor populari Marian si Calin Juravle, judeţul Suceava.

În cele patru zile ale manifestării, artiştii populari ne vor iniţia în arta încondeierii ouălor, meşteşug străvechi, însă în zona noastră se practică doar vopsitul şi pictatul ouălor. Meşterii populari vor veni şi cu ouă deja încondeiate pe care le vom putea admira sau achiziţiona.

Responsabil: Anişoara Topârceanu

 

 1. Expoziţiei de icoane pe sticlă şi lemn

Evenimentul a avut loc la Secţia Etnografie şi Artă populară (Bloc Arcadia), în luna aprilie 2015.

Expoziţia cuprinde icoane pictate de către două artiste călărăşene: Mariana Gheorghe şi Mihaela Chiriţă.

Responsabil: Anişoara Topârceanu

 

 1. Marine şi Peisaje – Eduardo Díez

Criticii îl cataloghează pe Eduardo Díez ca fiind, un peisagist înnăscut, compozițiile sale fiind tratate cu un lirism pictorial unic. Arta sa implică o selecție de concepții și vitalități care transpun spectatorul în locuri de reflecții și admirație, unde se întâlnesc emoțiile și sentimentele.”

Expoziţia a fost deschisă iubitorilor de artă în perioada 24 aprilie – 24 mai 2015, în foaierul Consiliului Judeţean Călăraşi

Responsabil: Marian Neagu

 1. Noaptea Muzeelor

            Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa care se află deja la a unsprezecea ediţie. Evenimentul este patronat, în mod tradiţional, de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM), iar în România de Reţeaua Naţională a Muzeelor.

Noaptea Europeană a Muzeelor este pandantul nocturn al Zilei Internaţionale a Muzeelor, care are loc întotdeauna pe 18 mai.

Publicul a putut vizita gratuit expoziţiile din cele trei spaţii de expunere ale muzeului după cum urmează:

SEDIU, Strada Progresului 4

“Civilizaţia romană la Dunărea de Jos – Durostorum”

„De la inventarea roţii la nava spaţială”

„Fluturii şi lumea lor”

SECŢIA ARHEOLOGIE, Strada 1 Decembrie 1918, 1

„Evoluţia comunităţilor umane la Dunărea de Jos”

SECŢIA ETNOGRAFIE, Strada 1 Decembrie 1918, Bloc Arcadia

„Gospodăria ţărănească din Valea Dunării”

Publicul participant a beneficiat de un program special organizat la Secţia Arheologie, astfel

ora 18.00, va avea loc un minirecital al corului Camerata Danubii, din cadrul Centrului Cultural Judeţean “Barbu Ştirbei”, dirijor Diana Vieru Burlescu. Din repertoriul corului amintim Sârba pe loc, Trandafir de pe răzoare, Ozero ş.a.

ora 18.30, trupa de dans modern Dans Addiction, coordonator Clement Odae

ora 19.00 spectacol de muzică şi balet susţinut de elevi ai Şcolii Gimnaziale Nicolae Titulescu Călăraşi :Denisa Pârvu, Andrian Cosmin, Andreea Ştefan şi Carmen Paraschiv

Responsabil: Marian Neagu

 1. Inaugurarea sălii Ion Sălisteanu, în incinta Centrului Cultural Judeţean

Expoziţia cuprinde numeroase lucrări realizate de marele artist plastic, trecut în nefiinţă la sfîrșitul lunii mai a anului 2011.

Ion Sălișteanu s-a născut la data de 6 octombrie 1929, în municipiul Piteşti.

După absolvirea facultății în anul 1955, devine cadru didactic la secția pictură și membru al Uniunii Artiștilor Plastici profesioniști. Este interesat de raportul dintre artă și spațiul social, de arta medievală și bizantină, de ipostazele picturii moderne și contemporane. Lucrează mari cicluri tematice, preocupat de ordinea formelor din natură. Călătorește mult, cu mare sete de relaționare a tot ceea ce ne definește și ne înconjoară. A realizat peste 4.000 de lucrări, multe figurând în cele circa 200 de expoziții de artă românească organizate în străinătate, în diferite centre culturale ale lumii. Din anul 1965, Ion Sălișteanu a avut peste 86 de expoziții personale în țară și străinătate.

Responsabil: Marian Neagu

 

 1. De la piatră la praful de puşcă

Expoziţia DE LA PIATRĂ LA PRAFUL DE PUŞCĂ prezintă o evoluţie în timp a armelor (începând din perioada neolitică). Majoritatea pieselor sunt arme albe şi de foc care datează din epoca medievală, modernă şi contemporană, din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Românie şi ale Muzeului Dunării de Jos.

Exponatele creionează o istorie a tehnologiilor militare din spaţiul românesc, european şi mediteranean. Această evoluţie ilustrează atât progresul tehnologic, cât şi puterea de distrugere iraţională a omului.

Născute din nevoia de a suplini modestia mijloacelor fizice de atac şi apărare şi de procurare a hranei, armele de vânătoare au fost convertite şi în mijloace de ucidere a altor oameni, în concurenţa cu alte grupuri pentru teritorii sau resurse, pentru a impune idei politice ori religioase, sau au devenit simboluri ale autorităţii politice în cadrul societăţii.

Responsabil: Valentin Parnic

 

 1. Exponatul lunii decembrie

Muzeul Dunării de Jos (MDJ) a expus în luna decembrie 2015, în cadrul mini expoziţiei Exponatul lunii, macheta vasului amiral al flotei engleze HMS Victory.

Macheta este realizată manual, la scara 1: 50, din lemn de fag, tei, paltin şi brad, de către Titus Cristescu, călărăşean specialist în aviaţie şi turism, cu o mare pasiune pentru navomodele.

HMS Victory a fost nava amiral a flotei britanice în Bătălia de la Trafalgar, sub comanda amiralului Horatio Nelson.  Construcţia ei a început în anul 1759 şi a fost lansată la apă în anul 1765.

Bătălia navală a avut loc la 21 octombrie 1805, în largul Capului Trafalgar, Spania. Ea a avut loc între flota Regatului Unit şi flota unită franco – spaniolă, rezultatul ei fiind înfrângerea aliaţilor franco – spanioli, dar şi moartea amiralului Nelson.

Responsabil: Valentin Parnic

 

 1. Colinde…colinde

Evenimentul s – a  va desfăşura după următorul program:

– Dansuri populare româneşti, colinde, brezaia, pluguşorul au fost interpretate de Ansamblul Ghiocelul jr. împreună cu un grup de copii de la Palatul Copiilor Călăraşi –îndrumător Prof. Lavinia Vasile.

– Colinde susţinute de un grup de copii de la Şcoala Gimnazială ” Tudor Vladimirescu” şi parohia Naşterea Sf. Ioan Botezătorul Călăraşi – îndrumător Prof. Maria Afrodita Dumitru.

– Colinde susţinute de un grup de copii de la Şcoala Gimnazială „Iancu Rosetti”, Com. Roseţi, jud. Călăraşi – îndrumător Prof. Lucreţia Vasile.

– Colinde susţinute de un grup de copii de la Şcoala Gimnazială Mircea Vodă, jud. Călăraşi– îndrumător Prof. Mişu Spiroiu.

– Colinde susţinute de un grup de copii de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călăraşi – îndrumător Prof. Margareta Deacu.

– Colinde vechi tradiţionale din zona Călăraşiului interpretate de Oana Florea.

Responsabil: Virginia Oană

 

III. a. 2. Expozitii Permanente

Evoluţia comunităţilor umane la Dunărea de Jos

Gospodăria Ţărănească din Valea Dunării

Civilizaţia romană la Dunărea de Jos : DUROSTORUM                                                  

 

III. a. 3. Programe şi activităţi educative

MUZEUL ŞI ŞCOALA

Proiect cultural de interes judeţean care urmăreşte sporirea rolului muzeului în actul educativ al tinerei generaţii: Școala Nicolae Titulescu, Şcoala Tudor Vladimirescu Călăraşi.

 1. a) Prezentări ale expoziţiilor permanente şi temporare în şcolile din municipiul Călăraşi.
 2. b) Conferinţe pe teme de istorie, arheologie şi etnografie.
 3. c) Prezentarea patrimoniului muzeului în imagini.

Parteneri de organizare: Inspectoratul Şcolar Călăraşi.

Responsabil: Andreea Parnic

 

ATENEUL DUNĂREAN

 

Lansare de carte – 40 de zile – autoare Chris Simion

Romanul 40 de zile este un joc al introspectiei si al (re)găsirii de sine. Recomandat persoanelor aflate în deruta existenţială, cu alergie la minciună şi cu tulburări de maturitate.
Chris Simion s-a născut pe 20 august 1977, în Bucureşti. A absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ – Bucureşti, secţia teatrologie, în 2000, şi secţia regie teatru în 2005.

Prima carte, Dragostea nu moare. O concluzie la 16 ani, i-a fost publicată în 1994, autoarea fiind numită de criticul George Pruteanu „un fel de pui de Cioran în fustă lungă şi neagră“. La 17 ani i se publica Dogmatica fericirii. Alte titluri publicate: Disperarea de a fi (1996); De ce nu suntem ceea ce putem fi? (1997); Spovedania unui condamnat (1998/2000); În fiecare zi, Dumnezeu se roagă la mine (2002), Ce ne spunem când nu ne vorbim (Editura Trei, 2010).

Din 2009, Chris Simion este membră a Uniunii Scriitorilor din România.

Responsabil: Marian Neagu

           

III. a. 4. Promovarea in mass-media a activităţilor desfăşurate de MDJ

Au fost publicate în presa naţională şi locală peste 60 de articole de popularizare şi comunicate de presă privind manifestările organizate de Muzeul Dunării de Jos, în următoarele ziare: Actualitatea de Călăraşi, Observator de Călăraşi, Arena, Obiectiv, Jurnalul de Călăraşi etc.

Postul de televiziune local Antena 1 Călăraşi, a prezentat în repetate rânduri imagini şi interviuri de la vernisajele expoziţiilor organizate de Muzeul Dunării de Jos.

Pagina de internet a muzeului www.mdjcalarasi.ro,  a avut în anul 2015 peste 2500 de accesări.

Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii PR/de strategii media:

-actualizarea site-ului instituţiei cu  tururi virtuale pentru unele secţii ale muzeului –www.mdjcalarasi.ro;

– realizarea unei evidenţe a articolelor şi interviurilor apărute în presa locală şi naţională;

– realizarea unei baze de date privind evidenţa vizitatorilor;

– diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate în unităţile de învăţământ din Călăraşi;

– diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate în mass-media locală şi naţională;

– diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate în reţeaua muzeală pe adresa de internet a Centrului de Informare şi Memorie Culturală (CIMEC) din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional www.cimec.ro

– diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Călăraşi, www.calarasi.ro.

Responsabil: Andreea Parnic

Total teme realizate în cadrul programului – 18

Numărul de vizitatori: 10103 persoane din care cu plată 6171 persoane

Întocmit,

Valentin PARNIC

Manager,

Marian NEAGU