Conducere


Valentin Parnic – Manager
Mimi Alecu – Contabil Șef
Anișoara Topârceanu – Șef Serviciu (cu delegare)
Virginia Oană – Șef Birou

Serviciul Arheologie


Andreea Loredana Parnic – Muzeograf
Ciprian Cuzeli – Muzeograf
Sorina Nedelcu – Muzeograf
Roberta Găbudeanu – Muzeograf
Vasile Oprea – Conservator
Tudor Iordan – Conservator
Florin Ușurelu – Fotograf

Birou Etnografie/Artă


Dana Fulga – Muzeograf
Victor Grigore – Conservator
Ghinea Nuțu Livia Andreea – Conservator
Elena Paraschiv – Restaurator

Compartiment Financiar – Contabil


Alexandrina Chesaru – Economist
Lenuța Floriștean – Economist

Compartiment R.U. și Secretariat


Diana Nicolae – Referent Specialitate
Mihaela Crăciun – Referent Specialitate

Compartiment Administrativ


Florin Marinescu – Administrator
Adrian Balint – Supraveghetor
Gheorghe Zaharia – Muncitor
Valeriu Perianu – Muncitor
Dorel Chițu – Muncitor
Sanda Ristici – Îngrijitor

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL MUZEULUI DUNĂRII DE JOS CĂLĂRAŞI


Actualizat conf. HCJ Călăraşi nr.72 / 27.05.2015

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. MUZEUL DUNĂRII DE JOS CĂLĂRAŞI , muzeu de importanţă zonala, denumit în continuare Muzeul, este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi.

Art. 2. Muzeul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare şi cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 3. Muzeul are sediul în str. Progresului nr. 4, Călăraşi . Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei, alături de indicarea sediului.

Scopul şi obiectul de activitate

Art. 4. Muzeul este o instituţie publică de cultură, pusă în slujba societăţii şi deschisă publicului, care are ca obiective cercetarea, colecţionarea de bunuri culturale, evidenţa, conservarea, restaurarea acestora, precum şi valorificarea patrimoniului cultural deţinut, prin expoziţii, publicaţii şi orice alte forme ale comunicării către public.

Art. 5. Muzeul este organizat astfel încât să armonizeze activităţile unei instituţii muzeale.

Art. 6. Muzeul are următorul obiect de activitate:

 • constituirea ştiinţifică, dezvoltarea şi administrarea patrimoniului muzeal;
 • evidenţa ştiinţifică a patrimoniului cultural deţinut;
 • cercetarea ştiinţifică, în baza unor programe anuale şi multianuale a patrimoniului pe care îl deţine şi a contextelor etnologice şi arheologice specifice acestui patrimoniu;

– documentarea în vederea depistării, cunoaşterii şi după caz, a achiziţionării de obiecte de patrimoniu pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale;

 • conservarea şi restaurarea obiectelor de patrimoniu potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 • protejarea patrimoniului muzeal;

– expunerea şi prezentarea, în expoziţia permanentă şi în expoziţii temporare, la sediul central, în celelalte imobile pe care le are în administrare, precum şi în alte spaţii, a patrimoniului pe care îl deţine;

– punerea în valoare şi comunicarea publică prin expoziţii – naţionale şi internaţionale, publicaţii şi comunicări, a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice muzeografice şi etnologice;

 • contactul permanent cu publicul, cu mediile de informare, cu organizaţii neguvernamentale, organisme culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare.

Patrimoniul

Art. 7. (1). Patrimoniul Muzeului este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului, pe care le administrează, în condiţiile legii, cu diligenţa unui bun proprietar.

(2). Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept privat sau persoane fizice din ţară sau din străinătate.

(3). Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Muzeului se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

(4). Muzeul are în administrare următoarele imobile:

 1. a) Imobilul din Str. Progresului nr.4: în care se află sălile de expoziţie, depozitele, birourile specialiştilor, managerului, biblioteca precum şi alte birouri;
 2. b) Imobilul din Str. 1 Decembrie 1918 nr.1 în care se află sălile de expoziţie, sala tezaur, birourile muzeografilor;
 3. c) Imobilul din Str. 1 Decembrie 1918 nr.18 în care se află sala de expoziţie, birourile specialiştilor, laboratorul de restaurare şi conservare;
 4. d) Imobilul din Str. Muşeţelului în care se află depozitele ceramică fragmentară.

Personalul şi conducerea

Art. 8. (1). Personalul Muzeului se structurează în: personal de conducere, personal de specialitate şi personal auxiliar, într-o structură compusă din compartimente, servicii şi birouri.

(2). Ocuparea posturilor din cadrul Muzeului se face prin concurs, organizat de conducerea instituţiei, potrivit legii.

(3). Personalul contractual al Muzeului va respecta normele de conduită profesională prevăzute de Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

(4) Personalul contractual al Muzeului poate sesiza persoana competentă conform art. 10 alin. (4), cu privire la încălcarea prevederilor Legii nr. 477/2004, precum şi cu privire la constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra unui angajat contractual, pentru a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

(5) Eliberarea din funcţie a personalului Muzeului sau încetarea raporturilor de muncă se fac în condiţiile legii.

Art. 9. (1). Muzeul este condus de un manager, potrivit legii.

(2). Activitatea managerului este sprijinită de un şef serviciu şi un şef birou.

Art. 10. (1). Managerul conduce întreaga activitate a  Muzeului şi coordonează direct activitatea şefului serviciu, şefului birou şi a următoarelor structuri organizatorice: Compartiment Audit Public Intern, Juridic, Resurse umane si Secretariat.

(2). Managerul are următoarele atribuţii principale:

– este ordonator terţiar de credite pentru fondurile pe care le gestionează;

– reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;

– ia măsuri în vederea îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor economici stabiliţi prin contractul de management încheiat cu Consiliul Judeţean Călăraşi;

– acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Muzeului, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru dezvoltarea şi diversificarea  surselor de venituri extrabugetare în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;

– asigură respectarea alocaţiilor bugetare aprobate de Ministerul Culturii şi Cultelor, potrivit statului de funcţii aprobat;

– solicită, ori de câte ori este necesar, modificarea obiectivelor şi indicatorilor economici şi culturali ai instituţiei, precum şi a programelor minimale;

– elaborează şi aplică strategia de dezvoltare a Muzeului, pe termen scurt, mediu şi lung, în conformitate cu strategia sectorială promovată de Consiliul Judeţean Călăraşi;

– coordonează şi răspunde de politica de personal a Muzeului, iar la propunerea conducătorilor compartimentelor funcţionale dispune, cu respectarea prevederilor legale, selectarea, angajarea, promovarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor;

– dispune asupra măsurilor pe linie de P.S.I. şi protecţie a muncii în cadrul Muzeului;

– aprobă atribuţiile de serviciu ale personalului din cadrul structurilor funcţionale ale Muzeului în conformitate cu fişele de post şi cu obligaţiile asumate prin contractul de management încheiat cu Consiliul Judeţean Călăraşi şi pe baza proiectelor de activitate avizate în prealabil;

– aprobă, în condiţiile legii, programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor Muzeului;

– soluţionează contestaţiile în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi de natură salarială;

– ia orice alte măsuri, în limita prevederilor legale, pentru buna desfăşurare a activităţii Muzeului şi pentru ducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate prin contractul de management.

(3). În exercitarea atribuţiilor sale, managerul emite decizii.

(4). Managerul va împuternici prin decizie persoana competentă să cerceteze încălcarea prevederilor Legii nr. 477/2004 şi să propună aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile Codului muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi o va aduce la cunoştinţa angajaţilor Muzeului.

(5). În absenţa managerului, Muzeul este condus de către şeful serviciu, pe baza unei decizii scrise de delegare a managerului.

Art. 11. (1). Consiliul de administraţie este un organ deliberativ de conducere.

(2). Membrii Consiliului de administraţie sunt numiţi prin hotarare de către Consiliul Judeţean Călărasi.

(3). Consiliul de administraţie are următoarea componenţă:

– preşedinte – manager;

– membrii – şefii de birou / serviciu, reprezentantul sindicatului şi reprezentantul Consiliului Judeţean Călăraşi;

– secretar – prin rotaţie, unul dintre membrii Consiliului de administraţie, numit de către preşedintele acestuia.

(4). Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:

 1. a) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul Muzeului trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi. Convocarea se va face cu cel puţin 3 zile înainte de ziua desfăşurării şedinţei;
 2. b) Consiliul de administraţie este legal întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi; în caz de paritate, votul preşedintelui este decisiv;
 3. c) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte;
 4. d) dezbaterile Consiliului de administraţie au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin 3 zile înainte;
 5. e) dezbaterile se consemnează în procesul verbal de şedinţă, inserat în registrul de şedinţe, sigilat şi parafat;
 6. f) procesul verbal de şedinţă se semnează de către toţi participanţii la lucrările Consiliului.

(5). Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt următoarele:

-decide direcţiile de dezvoltare ale Muzeului;

-hotărăşte programele şi proiectele de cercetare muzeografice şi etnologice;

-hotărăşte planul de expoziţii permanente şi temporare ale Muzeului;

-aprobă colaborările Muzeului cu alte instituţii din ţară şi din străinătate;

-stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate ca venituri extrabugetare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

-propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi statului de funcţii a Muzeului;

-iniţiază şi controlează activităţile de întreţinere a imobilelor avute în administrare, inclusiv reparaţii curente şi capitale, restaurarea şi conservarea lor;

-organizează paza, protecţia şi securitatea Muzeului;

-propune aprobarea, prin hotarare a Consiliului Judeţean Călăraşi, a taxelor de intrare în Muzeu;

-hotărăşte condiţiile de acordare a premiilor anuale, precum şi reducerea sau anularea acestora;

-analizează şi avizează propuneri, memorii, materiale primite din partea salariaţilor în legătură cu condiţiile generale de administrare şi funcţionare a muzeului.

– supune spre analiză proiectul anul al bugetului de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară pe care o supune aprobării şi publicităţii instituţiilor statului abilitate.

(6). În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de administraţie adoptă hotărâri.

Art. 12. Activitatea directorului general este sprijinită şi de „Consiliul ştiinţific”.

(2). Consiliul ştiinţific este un organism colegial cu rol consultativ. Are următoarea componenţă: şefii serviciilor,  de specialitate şi specialişti din Muzeu. Constituirea şi funcţionarea Consiliului ştiinţific se face pe baza deciziei managerului. Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte, care este manager al Muzeului.

 1. a) Consiliul ştiinţific sprijină Consiliul de administraţie în toate problemele importante ale desfăşurării activităţii instituţiei prin îndeplinirea următoarelor atribuţii principale
 • dezbate programele anuale şi de perspectivă ale Muzeului, propunând măsuri organizatorice, financiare şi materiale pentru punerea lor în aplicare; sprijină şi alte programe de interes pentru instituţie;
 • examinează programe muzeologice şi formulează aprecieri; propune colectivele de specialişti care le realizează, împreună cu materialul ştiinţific şi cultural însoţitor: ghiduri, pliante, afişe, foi de sală, texte publicate, protocoale ale vernisajelor;
 • se pronunţă asupra ponderilor şi priorităţilor în activitatea Muzeului şi a specialiştilor săi în domenii de importanţă majoră ca: orientarea cercetărilor de teren şi noile achiziţii; starea colecţiilor şi măsurile care se impun; diversificarea modalităţilor de valorificare a patrimoniului de obiecte, date şi informaţii; pregătirea profesională a angajaţilor; tematica tipăriturilor şi publicaţiilor; relaţii ştiinţifice şi culturale internaţionale; expoziţii, schimburi de experienţă, stagii de specializare, congrese, cercetări în echipe cu specialişti străini;
 • analizează rapoarte de activitate privind stadiul de îndeplinire a programului Muzeului; face evaluări periodice asupra contribuţiei compartimentelor şi specialiştilor acestora la dezvoltarea vieţii ştiinţifice, culturale, economice şi organizatorice a Muzeului;

(4). Consiliul ştiinţific se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare precum şi ori de cîte ori este necesar, pentru analize şi lansarea activităţilor curente şi de perspectivă.

(5). La şedinţele Consiliului ştiinţific pot fi invitaţi specialişti din Muzeu şi din afara Muzeului.

(6). Consiliul ştiinţific este legal întrunit dacă la şedinţe sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor săi.

(7). Pentru adoptarea hotărârilor privind materialele şi lucrările supuse dezbaterii este necesar votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi.

(8). Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special şi hotărârile se comunică Consiliului de administraţie, sub semnătura preşedintelui Consiliului ştiinţific.

COMISII DE SPECIALITATE

Art. 13. (1). Managerul Muzeului decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale în materie, constituirea de comisii permanente sau temporare pentru desfăşurarea unor activităţi, precum:

 • evaluarea şi avizarea unor proiecte sau programe;
 • evaluarea, expertizarea şi avizarea ofertelor de donaţii sau achiziţii muzeale;
 • expertizarea, avizarea şi recepţia lucrărilor de conservare-restaurare;
 • achiziţia de bunuri de patrimoniu cultural naţional;
 • selectarea şi evaluarea bunurilor valorificate în incinta Muzeului;
 • casarea şi transferarea de bunuri.
 • alte comisii, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(2). Membrii comisiilor menţionate la alin. (1) sunt numiţi, prin decizie, de manager.

Art. 14. Comisia centrală de inventariere urmăreşte efectuarea inventarelor întregului patrimoniu al Muzeului în condiţiile şi la termenele prevăzute de reglementările în vigoare, face propuneri pentru optimizarea activităţii de gestionare şi de casare sau de declasare, le supune aprobării conducerii şi urmăreşte aplicarea lor.

Art. 15. Comisia de achiziţii obiecte de patrimoniu, funcţionează conform prevederilor legale în materie.

Art. 16. Comisia de restaurare studiază şi aprobă tratamentul propus şi respectarea acestuia în procesul de restaurare a obiectelor de patrimoniu.

Art. 17. Comisia de achiziţii de bunuri ce vor fi vândute în magazin selectează din ofertele prezentate bunurile ce corespund cerinţelor Muzeului.

Art. 18. Comisia de analiză şi recepţie dotări independente se ocupă de stabilirea şi aprobarea listei de dotări conform necesităţilor şi priorităţilor fiecărei departament în parte şi la nivel general. Face selecţia de oferte şi după efectuarea achiziţiei recepţionează produsele achiziţionate.

Art. 19. Comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări funcţionează conform reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.

Art. 20. Comisia de recepţie pentru achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări contractate funcţionează conform reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.

Art. 21. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă urmăreşte aplicarea reglementărilor legale privind securitatea  şi sănătatea în muncă, efectuează inspecţii, analizează factorii de risc la accidente, aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă.

Art. 22. Comisia tehnică PSI  conduce şi îndrumă activitatea pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi activitatea formaţiei civile de pompieri.

Capitolul II. Structura organizatorică

 

Pentru realizarea atribuţiilor sale specifice, Muzeul are o structură organizatorică proprie, prevăzută în  Anexa nr. 2.

 

 1. Compartiment Audit public intern;

-Acordă  consiliere conducerii instituţiei pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice;

-ajută entitatea publică să işi îndeplinească obiectivele pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi proceselor de administrare ;

-elaborează Norme metodologice privind exercitarea auditului public intern specifice Muzeului Dunării de Jos Călăraşi ;

-elaborează şi derulează Planul Anual de audit public intern (Secţiunea Asigurare şi Secţiunea Consiliere);

-efectuează audit asupra tuturor activităţilor desfăşurate în Muzeul Dunării de Jos Călăraşi şi în structurile acestuia (servicii) ;

-efectuează misiuni de audit intern de asigurare pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă şi eficacitate;

– auditează, cel putin 0 data la 3 ani, fară a se limita la acestea:angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare ; plăţi asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale; concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creantă;

– evaluează controlul intern managerial ;

-evaluează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare – programare, organizare -coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii dispoziţiilor; – identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme, programare / proiecte sau unor operaţiuni  şi propunerea de măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, dupa caz ;

– evaluează sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial şi a rezultatelor obtinute ;

-efectuează misiuni de audit intern de consiliere menite sa aducă plus valoare şi să îmbunătaţească administrarea entitătii publice, gestiunea riscului şi controlul intern, fara ca auditorul intern să işi asume responsabilităţi manageriale ;

-asigură consultantă, avand ca scop identificarea obstacolelor care impiedică desfaşurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecinţelor, prezentând soluţii pentru eliminarea acestora;

-obţine informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, în vederea facilitării inţelegerii de către personalul care are ca responsabilitate implementarea acestora;

-verificarea corectei aplicări a procedurilor interne stabilite de conducerea institutiei;

-furnizează cunoştinte teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, în vederea formării şi perfectionării profesionale;

-efectuează audit ad -hoc pentru consiliere ;

-raportează periodic managerului şi altor structuri abilitate asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

-elaborează rapoarte periodice cu privire la activităţile de audit public intern şi le înaintează organelor în drept ;

 1. Compartiment Juridic;

-întocmirea înscrisurilor cu caracter juridic;
-avizarea documentelor care angajează răspunderea patrimonială a Muzeului;
-informarea conducerii Muzeului cu privire la actele normative nou apărute cu relevanţă pentru activitatea instituţiei;
-realizarea evidenţei materialului legislativ referitor la activităţile specifice Muzeului;
-reprezentarea intereselor Muzeului, în condiţiile legii, în faţa instanţelor de judecată;
-întocmirea proiectelor de contracte, definitivarea lor după consultarea conducerii şi urmărirea realizării lor;
-acordă consultanţă de specialitate salariaţilor instituţiei în probleme legate de activitatea din Muzeu;
-ia măsurile necesare pentru urmărirea şi încasarea debitelor, face demersuri pentru primirea titlurilor executorii şi solicită luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor celor care au prejudiciat Muzeul;
-participă efectiv la întocmirea proiectelor de decizii şi hotărâri ale Consiliului de Administraţie ;

-avizează referatele serviciilor  de specialitate întocmite în vederea angajării creditelor bugetare;                                                                                                                             -asigură în condiţiile legii  reprezentarea muzeului în cauzele ce se afla în curs de soluţionare la instanţele competente;                                                                                                      -asigură informarea şi documentarea juridică a serviciilor, compartimentelor dar şi salariaţilor instituţiei;                                                                                                                      -întocmeşte contractele încheiate de unitate cu diferite persoane fizice, juridice şi răspunde de forma şi  legalitatea lor;

întocmeşte proiectele de hotărâri şi decizii, după caz  şi le supune spre avizare managerului unităţii şi consiliului administrativ;

-avizează rapoartele compartimentelor de specialitate întocmite cu ocazia analizării proiectelor de decizii iniţiate de către managerul unităţii;

-asigură, în condiţiile legii, reprezentarea  muzeului în cauzele ce se alfă în curs de soluţionare la instanţele competente;

-acordă consultanţă în probleme juridice compartimentelor de specialitate şi reprezintă M.D.J  în raportul cu terţii;

-întocmeşte şi răspunde de aplicarea legislaţie la nivelul entitaţii publice;

-avizează contractele încheiate de M.D.J. Călăraşi cu diferite persoane;

-îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.

 

3.Compartiment resurse umane şi secretariat;

-organizează ocuparea posturilor prin concurs, cu respectarea prevederilor legale în materie, asiguând secretariatul concursurilor.

-întocmeşte contractele individuale de muncă, precum şi actele adiţionale la contractele individuale de muncă la termenele şi în condiţiile  prevăzute de lege;

-evaluează posturile şi gestionează documentaţia aferentă activităţilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor în conformitate cu prevederile legislative in vigoare;

-asigură şi răspunde de aplicarea prevederilor legale privind accesul salariaţilor la programe de formare profesională etc.;

-verifică legalitatea acordării sporului de vechime şi asigură actualizarea lui;

-efectuează lucrările privind evidenţa personalului şi dosarele de personal;

-întocmeşte proiectul statului de funcţii al Muzeului, actualizează statul de personal;

-întocmeşte foile de prezenţă colective;

-întocmeşte şi transmite spre aprobare managerului programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor;

-ţine evidenţa concediilor de odihnă, celor medicale şi fără plată;

-completează şi actualizează înscrierile in Registrul de evidenţă al salariaţilor;

-transmite Inspecţiei Teritoriale a Muncii informaţiile legale referitoare la contractele de muncă ale salariaţilor, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege

-eliberează legitimaţii de serviciu şi adeverinţe salariaţilor şi foştilor salariaţi ai Muzeului;

-întocmeşte, potrivit legii, situaţii statistice specifice domeniului său de activitate.

-înregistreaza toate documentele care intră şi ies din Muzeu;

-sortează documentele pentru mapa managerului;

-repartizează documentele conform circuitului documentelor;

-transmite corespondenţa în interiorul şi în exteriorul Muzeului;

-îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare.

 

Fisa post referent specialitate r.u.

organizează ocuparea posturilor prin concurs, cu respectarea prevederilor legale în materie, asiguând secretariatul concursurilor.

-întocmeşte contractele individuale de muncă, precum şi actele adiţionale la contractele individuale de muncă la termenele şi în condiţiile  prevăzute de lege;

-evaluează posturile şi gestionează documentaţia aferentă activităţilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor în conformitate cu prevederile legislative in vigoare;

-asigură şi răspunde de aplicarea prevederilor legale privind accesul salariaţilor la programe de formare profesională etc.;

-verifică legalitatea acordării sporului de vechime şi asigură actualizarea lui;

-efectuează lucrările privind evidenţa personalului şi dosarele de personal;

-întocmeşte proiectul statului de funcţii al Muzeului, actualizează statul de personal;

-întocmeşte foile de prezenţă colective;

-întocmeşte şi transmite spre aprobare managerului programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor;

-ţine evidenţa concediilor de odihnă, celor medicale şi fără plată;

-completează şi actualizează înscrierile in Registrul de evidenţă al salariaţilor;

-transmite Inspecţiei Teritoriale a Muncii informaţiile legale referitoare la contractele de muncă ale salariaţilor, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege

-eliberează legitimaţii de serviciu şi adeverinţe salariaţilor şi foştilor salariaţi ai Muzeului;

-întocmeşte, potrivit legii, situaţii statistice specifice domeniului său de activitate.

-eliberarează adeverinţele solicitate de salariaţi dar şi de foşti salariaţi pentru  medicul de familie sau alte motive; eliberarea de adeverinţe pentru grupă de muncă şi sporuri pentru foştii angajaţi.

Fisa post referent specialitate secretariat

-înregistreaza toate documentele care intră şi ies din Muzeu;

-sorteaza documentele pentru mapa managerului;

-repartizează documentele conform circuitului documentelor;

-transmite corespondenţa în interiorul şi în exteriorul Muzeului;

-realizarea şi actualizarea fişierului alfabetic al muzeelor, instituţiilor şi persoanelor străine cu care muzeul are relaţii de colaborare;
-colaborează la difuzarea invitaţiilor pentru vernisaje şi orice alte manifestări culturale organizate de muzeu;

-asigură păstrarea registrelor muzeului;                                                                                                    -ridica zilnic corespondenţa;                                                                                                  -întocmeşte nomenclatorul dosarelor, precum şi lista cu informaţiile, datele şi documentele ce constituie secrete de serviciu;                                                                                                -păstrează arhiva şi ia măsuri cu privire la selecţionarea şi conservarea acesteia;

-predă corespondenţa muzeului la poştă;                                                                                     -asigură informarea compartimentelor asupra noutăţilor editoriale şi gestionează publicaţiile;.

-păstrează securitatea documentelor de secretariat;

-utilizează produsele software din dotarea unităţii, întocmeşte diverse situaţii necesare procesului activităţilor de secretariat;

-răspunde de registratura corespondenţei şi gestionează timbrele;

-dă dovadă de totală confidenţialitate în păstrarea secretului de serviciu a instituţiei

-urmăreşte rezolvarea corespondenţei instituţiei;

-îndosariază în ordine cronologică copii după toate actele, adresele, scrisorile etc. ieşite din instituţie;

-păstrează şi foloseşte cu grijă şi răspundere ştampilele şi sigiliile instituţiei;

-răspunde de aparatura din dotare şi de exploatarea ei;

-îndeplineşte activităţile de protocol;

-asigură convorbirile prin centrala telefonică şi asigură confidenţialitatea lor;

-dactilografiază lucrări de la alte servicii;

-utilizează adresa de e-mail a instituţiei şi asigură confidenţialitatea mesajelor;

-tehnoredactează materiale destinate publicării;

-asigură îndeplinirea oricăror sarcini de serviciu în interesul bunului mers al activităţii muzeului.

4. Serviciul Arheologie

-elaborează şi propune programul anual de conservare şi  restaurare;

-îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate din cadrul serviciului;

-propune conducerii muzeului premierea sau după caz sancţionarea personalului din subordine;

-întocmeşte raportul anual de activitate al serviciului şi evaluările anuale ale personalului din subordine;

-propune organizarea şi reorganizarea colectivelor de lucru;

-răspunde de organizarea activităţii de evidenţă primară a patrimoniului ca şi de coordonarea activităţii de depozitare a patrimoniului;

-urmăreşte activitatea de întocmire a evidenţelor ţinând la zi        mişcarea de patrimoniu;

-urmăreşte activitatea de restaurare a patrimoniului, întocmirea de dosare specifice pentru fiecare obiect restaurat;

-răspunde de gestionarea, evidenţa şi mişcarea patrimoniului cultural naţional.

-răspunde de întreaga evidenţă a patrimoniului muzeal;

-întocmeşte şi propune programele minimale anuale, programul de cercetare, programul de achiziţii conform legislatiei în vigoare;

-răspunde de organizarea gestiunii patrimoniului  muzeal pe gestiuni şi gestionari;

-răspunde de aplicarea legislatiei în domeniu, de întocmirea procedurilor de aplicare ori de câte ori se schimbă legislatia în vigoare;

-răspunde de mişcarea patrimoniului şi introducerea documentelor tipizate prin elaborarea Regulamentului Intern privind evidenţa, înregistrarea, inventarierea, evaluarea patrimoniului muzeal conform Legii nr. 182/2000 şi legislatiei specifice şi elaborarea procedurilor de sistem şi operationale;

-elaboarează programul  de dezvoltare a sistemului de control managerial la nivelul serviciului şi urmăreşte aplicarea lui prin instruirea salariaţilor.

-prin referate proprii, organizează inventarierea patrimoniului muzeal şi prin decizii administrative cere aprobarea înregistrării patrimoniului în Registrul de Evidenţă a patrimoniului muzeal;

propune tematici pentru organizarea de expoziţii muzeale permanente sau temporare;

-coordonează activitatea de îndrumare a vizitatorilor, conduce efectiv grupurile de vizitatori în muzeu;

-colaborează cu conservatorul şi restauratorul la realizarea expoziţiilor;

-controlează permanent ordinea şi curăţenia în expoziţia permanentă şi în colecţii;

-elaborează studii de specialitate şi materiale de prezentare;

-participă efectiv la mediatizarea activităţii muzeului;

-colaborează cu conservatorul şi restauratorul în probleme de conservare şi restaurare;

-organizează şi răspunde de aplicarea legislatiei privind protecţia muncii împreună cu salariatul responsabil la nivelul institutiei, organizează instruirea salariatilor, intocmeşte fişele de protectie a muncii şi PSI.

-asigură amplasarea materialelor publicitare privind protecţia muncii şi PSI la nivelul serviciului.

Fisa post cercetător ştiinţific

– participă la realizarea unor obiective din cadrul unor programe şi proiecte ştiinţifice aprobate de conducerea instituţiei;

–  elaborează lucrări de specialitate;

–  completează fişele de evidenţă;

–  colaborează la realizarea unor expoziţii permanente şi temporare;

– participă la realizarea unor programe naţionale sau internaţionale, cursuri de pregătire sau perfecţionare profesională în cadrul instituţiei sau în afara acesteia;

– asigură la cerere asistenţă de specialitate în muzeu sau în afara acestuia;

– participă anual la minimum 2 sesiuni ştiinţifice, colocvii, simpozioane, în muzee sau instituţii de cultură din ţară sau străinătate;

– colaborează cu conservatorii şi restauratorii la toate operaţiunile; selecţionează lucrări în vederea restaurării şi colaborează la întocmirea listelor de priorităţi;

-colaborează cu muzeografii şi membrii celorlalte servicii din instituţie;

– studiază o anumită categorie din patrimoniul muzeului, în concordanţă cu specialitatea aleasă;

– participă la operaţiunile de supraveghere arheologică, în funcţie de contractele încheiate de instituţie şi de dispoziţiile managerului;

– participă la activitatea de dezvoltare a patrimoniului muzeistic, având, după caz, responsabilitatea directă în munca de identificare, selecţionare şi achiziţionare de monumente şi obiecte muzeale;

–  capacitate de lucru în echipă;

–  maleabilitate şi tact în relaţiile cu colegii implicaţi în problemele organizatorice;

– asimilarea şi prelucrarea rapidă a informaţiilor, determinate de necesitatea documentării permanente în toate domeniile implicate de activitatea de cercetare a muzeului;

– cunoaşterera unei limbi de circulaţie internaţională ;

– utilizarea eficientă a resurselor puse la dispoziţie de către instituţie;

– respectă normele de conservare elaborate de Ministerul Culturii ca şi conduită în cadrul muzeului;

– controlează starea de conservare şi condiţiile de întreţinere a patrimoniului din expoziţia permanentă şi din colecţii; propune măsuri pentru conservarea şi restaurarea obiectelor de patrimoniu;

– este informat asupra stadiului cercetărilor de specialitate în cel puţin unul dintre domeniile relevante pentru colecţiile şi activitatea muzeului;

– este informat asupra tendinţelor curente în sistemul de cercetare din România;

– este la curent cu tendinţele existente pe plan european şi mondial în domeniul activităţilor de cercetare şi al activităţilor conexe acesteia;

– se subordonează şefului serviciu sau, după caz coordonatorilor unor programe şi proiecte culturale sau de cercetare;

-respectă colegii contribuind la un climat normal de lucru în cadrul muzeului;

-prin act de delegare îndeplineşte atributiile sefului de birou  Arta –Etnografie- având obligaţia organizării conducerii şi controlului activităţii întregului birou;

-coordonează elaborarea programelor minimale si punerea lor in practica;

 

Fisa post arheolog

– participă la realizarea unor obiective din cadrul unor programe şi proiecte ştiinţifice aprobate de conducerea instituţiei;

-elaborează lucrări de specialitate;

-completează fişele de evidenţă;

-colaborează la realizarea unor expoziţii permanente şi temporare;

-participă la realizarea unor programe naţionale sau internaţionale, cursuri de pregătire sau perfecţionare profesională în cadrul instituţiei sau în afara acesteia;

-asigură la cerere asistenţă de specialitate în muzeu sau în afara acestuia;

-participă anual la minimum 2 sesiuni ştiinţifice, colocvii, simpozioane, în muzee sau instituţii de cultură din ţară sau străinătate;

-colaborează cu conservatorii şi restauratorii la toate operaţiunile;

-selecţionează lucrări în vederea restaurării şi colaborează la întocmirea listelor de priorităţi;

-colaborează cu muzeografii şi membrii celorlalte servicii din instituţie,

-studiază o anumită categorie din patrimoniul muzeului, în concordanţă cu specialitatea aleasă;

-participă la operaţiunile de supraveghere arheologică, în funcţie de contractele încheiate de instituţie şi de dispoziţiile managerului;

-participă la activitatea de dezvoltare a patrimoniului muzeistic, având, după caz, responsabilitatea directă în munca de identificare, selecţionare şi achiziţionare de obiecte muzeale;

-capacitate de lucru în echipă;

-maleabilitate şi tact în relaţiile cu colegii implicaţi în problemele organizatorice;

– participă la întreţinerea şi actualizarea mijloacelor de expunere în concordanţă cu principiile muzeotehnicii moderne;

– asimilarea şi prelucrarea rapidă a informaţiilor, determinate de necesitatea documentării permanente în toate domeniile implicate de activitatea de cercetare a muzeului;

– cunoaşterera unei limbi de circulaţie internaţională ;

– cunoştinţe de utilizare PC ;

– utilizarea eficientă a resurselor puse la dispoziţie de către instituţie;

– respectă normele de conservare elaborate de Ministerul Culturii ca şi conduită în cadrul muzeului;

– controlează starea de conservare şi condiţiile de întreţinere a patrimoniului din expoziţia permanentă şi din colecţii; propune măsuri pentru conservarea şi restaurarea obiectelor de patrimoniu;

– este informat asupra stadiului cercetărilor de specialitate în cel puţin unul dintre domeniile relevante pentru colecţiile şi activitatea muzeului;

– este informat asupra tendinţelor curente în sistemul de cercetare din România;

– este la curent cu tendinţele existente pe plan european şi mondial în domeniul activităţilor de cercetare şi al activităţilor conexe acesteia;

– se subordonează şefului serviciu, sau după caz coordonatorilor unor programe şi proiecte culturale sau de cercetare;

– cunoştinţe privind legislaţia din domeniu patrimoniului cultural, protecţiei muncii, ecologie şi economic;

-respectă colegii contribuind la un climat normal de lucru în cadrul muzeului;

 

    Fisa post muzeograf

-desfaşoară activitatea de evidenţă, înregistrare, inventariere şi valorificare a patrimoniului respectând legislaţia în vigoare, normele de conservare şi restaurare ale Ministerului Culturii şi Cultelor;

-este subordonat şefului de serviciu;

-colaborează cu cercetătorii, muzeografii şi ceilalţi specialişti în vederea realizării programului de valorificare a patrimoniului  instituţiei;

– răspunde de întreaga activitate de evidenţă primară a patrimoniului cultural, în conformitate cu normele de evidenţă a patrimoniului, conform Legii 182/2000 şi Ordinele Ministrului Culturii şi Cultelor;

– urmăreşte şi răspunde de respectarea normelor de protecţie a muncii şi PSI;

– răspunde de gestionarea, evidenţa primară şi mişcarea patrimoniului economic;

– urmăreşte funcţionarea corectă a aparatelor şi instalaţiilor din dotarea serviciului;

-efectueaza servicii fiind salariat în ture;

– participă la sesiuni ştiintifice, la campanii de cercetare a patrimoniului;

-propune şi întocmeşte cu conservatorul de specialitate programele minimale;

conduce activitatea de valorificare expoziţională a patrimoniului muzeal;

-respectă colegii contribuind la un climat normal de lucru în cadrul muzeului;

-asigură serviciile pe muzeu;

-gestionează biblioteca instituţiei  intocmind registrul de evidenţă în baza documentelor de evidenţa primară (factura, abonamente, schimburi culturale) realizând trimestrial punctaje cu serviciul contabilitate.

-propune clasarea şi declasarea bibliotecii;

-întocmeste fişe de împrumut a carţilor pentru salariaţii instituţiei şi urmăreşte returnarea lor;

-realizează înventarierea anuala a cărtilor şi se confrunta cu serviciul contabilitate;

-întocmeşte evidenţa ştiinţifică şi baza de date informatizată a patrimoniului arheologic;

Fisa post conservator

-respectă Normele de Conservare a Patrimoniului Cultural Naţional elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor;

-mânuieşte aparatura din dotare şi utilizează materiale, tehnologii şi procedee specifice de investigare şi intervenţie;

-poate însoţi expoziţiile itinerante şi poate face parte din comisia de restaurare;

-determină calitatea mediului ambiant din spaţiile în care sunt expuse sau depozitate bunuri de patrimoniu, înregistrează permanent valorile şi variaţiile de microclimat şi ia măsurile care se impun;

-studiază şi prelucrează rezultatele înregistrărilor şi ia măsuri pentru corectarea anomaliilor constatate;

-cunoaşterea în detaliu a patrimoniului gestionat şi determină gradul de sănătate al fiecărei încăperi destinate depozitării şi valorificării colecţiilor;

-participă la operaţiunile de supraveghere arheologică, în funcţie de contractele încheiate de instituţie şi de dispoziţiile managerului;

-cunoştinţe de utilizare PC;

-asigură aplicarea prevederilor conservării în toate împrejurările în care obiectele sunt manipulate, ambalate şi transportate, ia măsuri ca sistemele de ambalare să fie adecvate fiecărui gen de obiecte pentru evitarea degradării sau distrugerii;

-colaborează cu muzeograful, cercetătorul şi restauratorul la organizarea expoziţiilor de bază sau temporare, verifică modalităţile concrete de etalare a obiectelor potrivit normelor de conservare;

-întocmeşte fişele de conservare pentru obiectele muzeale din depozitul gestionat;

-face propuneri privind restaurarea bunurilor din colecţiile de care se ocupă;

-asigură dezinfectarea obiectelor care se introduc în muzeu, ia măsuri pentru dezinfectarea depozitelor şi a sălilor de expunere ori de câte ori este nevoie;

-organizează împreună cu personalul ştiinţific depozitele pe colecţii, aplicând cele mai potrivite sisteme de depozitare a obiectelor în funcţie de specificul lor;

-interzice ca în sălile de expunere sau depozitare să se introducă alimente, să se folosească substanţe inflamabile;

-întocmeşte documentaţia stării de sănătate a obiectelor care se  împrumută, conducând toate operaţiunile de ambalare, transport, depozitare şi etalare conform protocolului încheiat între părţi;

-elaborează împreună cu responsabilul PSI şi cu organele competente, planul de prevenire şi de combatere a incendiilor;

-analizează anual şi verifică cu ajutorul unor firme specializate, starea sistemelor de securitate, iluminat,încălzit, apă-canal;

-raportează la sfârşitul anului, de regulă în timpul inventarierii anuale, modificările cantitative survenite în patrimoniul depozitului de etnografie, artă plastică sau arheologie;

-instruieşte, ori de câte ori este nevoie, persoanele implicate în activităţile legate de ocrotirea patrimoniului din muzeu şi semnalează conducerii unităţii schimbările majore care afectează starea de conservarea patrimoniului;

-deţine gestiunea unor depozite, în conformitate cu deciziile conducerii.

-îndeplineşte orice alte sarcini în limita responsabilităţilor şi a competenţei care se înscriu în sfera activităţii de ocrotire şi conservare a patrimoniului;

Fisa post desenator

-responsabilitate privind corectitudinea detaliilor desenelor necesare lucrărilor ştiinţifice;

-răspunde de starea de conservare a obiectelor de patrimoniu pe care le desenează ;

-răspunde disciplinar, material, civil, penal şi contravenţional pentru pagube aduse muzeului din vina sa ;

-colaborează la studii şi articole pentru a participa la sesiuni şi comunicări ştiinţifice;

-respectă normele de conservare a patrimoniului cultural naţional şi acţionează în consecinţă ;

-execută lucrări de grafică (desene, vignete, afişe) pentru expoziţiile permanente sau temporare ;

-execută lucrări de specialitate (desene, schiţe, detalii) pentru materialele de specialitate şi publicitate editate de muzeu ;

-execută orice alte materiale în limita responsabilităţilor şi a competenţei – legate de activitatea instituţiei ;

-gestionează şi răspunde de folosirea obiectelor de inventar, a aparaturii şi materialelor din dotare ;

-ţine evidenţa lucrărilor zilnice;

-colaborează cu muzeografii, cercetătorii, restauratorii şi conservatorii;

-respectă colegii contribuind la un climat normal de lucru în cadrul muzeului;

-îndeplineşte orice alte sarcini în limita responsabilităţilor şi a competenţei care se înscriu în sfera activităţii de ocrotire şi conservare a patrimoniului;

Fisa post fotograf

– responsabilitate privind corectitudinea detaliilor desenelor necesare lucrărilor ştiinţifice;

– răspunde de starea de conservare a obiectelor de patrimoniu pe care le desenează ;

– răspunde disciplinar, material, civil, penal, şi contravenţional pentru pagube aduse muzeului din vina sa ;

– colaborează la studii şi articole pentru a participa la sesiuni şi comunicări ştiinţifice;

– respectă normele de conservare a patrimoniului cultural naţional şi acţionează în consecinţă ;

– execută lucrări de grafică (desene, vignete, afişe) pentru expoziţiile permanente sau temporare ;

– execută lucrări de specialitate (desene, schiţe, detalii) pentru materialele de specialitate şi publicitate editate de muzeu ;

– execută orice alte materiale în limita responsabilităţilor şi a competenţei – legate de activitatea instituţiei ;

– gestionează şi răspunde de folosirea obiectelor de inventar, a aparaturii şi materialelor din dotare ;

– ţine evidenţa lucrărilor zilnice;

– îndeplineşte orice alte sarcini în limita responsabilităţilor şi a competenţei care se înscriu în sfera activităţii de ocrotire şi conservare a patrimoniului;

– colaborează cu muzeografii, cercetătorii, restauratorii şi conservatorii;

respectă colegii contribuind la un climat normal de lucru în cadrul muzeului;

6. Birou Artă-Etnografie

-elaborează şi propune programul anual de conservare şi  restaurare;

-îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate din cadrul biroului;

-propune conducerii muzeului premierea sau după caz sancţionarea personalului din subordine;

-întocmeşte raportul anual de activitate al biroului şi evaluările anuale ale personalului din subordine;

-propune organizarea şi reorganizarea colectivelor de lucru;

-răspunde de organizarea activităţii de evidenţă primară a patrimoniului ca şi de coordonarea activităţii de depozitare a patrimoniului;

-urmăreşte activitatea de întocmire a evidenţelor ţinând la zi mişcarea de patrimoniu;

-urmăreşte activitatea de restaurare a patrimoniului, întocmirea de dosare specifice pentru fiecare obiect restaurat;

-răspunde de gestiunea laboratorului de restaurare, întocmeşte evidenţă primară şi propune consumurile spre aprobare;

-răspunde de gestionarea, evidenţa şi mişcarea patrimoniului cultural naţional;

-realizarea conservării şi restaurării patrimoniului în conformitate cu dispoziţiile legale privind restaurarea şi conservarea patrimoniului cultural naţional;

-se preocupă de utilizarea tehnicii şi materialelor din dotare, în condiţii de perfectă securitate;

-respecta normele de conservare în Muzeu, stabileşte şi coordonează punerea în practică a măsurilor de conservare ce se efectuează asupra patrimoniului muzeal şi asigură realizarea şi procesarea foto pentru activităţile de evidenţă ştiinţifică şi restaurare;

-organizează împreună cu specialiştii de la  serviciul muzeal manifestări culturale asigurând mediatizarea în vederea  reuşitei acestora;

-coordonează activitatea muzeală de valorificare prin expoziţii (permanente, temporare, itinerante) a patrimoniului cultural deţinut de instituţie;

-răspunde pentru realizarea evidenţei, inventarierea şi valorificarea  patrimoniului cultural, conform normelor legale în vigoare;

-intocmeşte referate de necesitate pentru materiale publicitare pentru manifestări culturale, deplasări cu expoziţiile itinerante;

-elaborează propunerile de angajare a unor cheltuieli, angajamentele bugetare şi ordonanţările la plată pentru toate operaţiunile iniţiate de compartimentul muzee şi casa memoriale;

-întocmeşte şi răspunde de exactitatea informaţiilor din foile colective de prezenţă;

-colaborează cu specialişti din alte instituţii din ţară şi străinătate în vederea realizării de activităţi culturale;

-participă la  organizarea de expoziţii muzeale permanente sau temporare;

-coordonează activitatea de îndrumare a vizitatorilor, conduce efectiv grupurile de vizitatori în muzeu;

-colaborează cu conservatorul, restauratorul la realizarea expoziţiilor;

-controlează permanent ordinea şi curăţenia în expoziţia permanentă şi în colecţii, prezenţa personalului de supraveghere, securitatea obiectelor muzeale;

-elaborează studii de specialitate şi materiale de prezentare;

-participă la inventarierea colecţiilor aflate în gestiunile Muzeului Dunării de Jos;

-respectă normele de conservare elaborate de Ministerul Culturii ca şi conduita în cadrul muzeului;

-răspunde de patrimoniului economic şi cultural aflat în expoziţiile permanente şi temporare pe timpul serviciilor;

-organizează şi răspunde de aplicarea legislatiei privind protecţia muncii împreună cu salariatul responsabil la nivelul instituţiei, organizează instruirea salariaţilor, întocmeşte fişele de protecţie a muncii şi PSI;

-asigură amplasarea materialelor publicitare privind protecţia muncii şi PSI la nivelul biroului;

-întocmeşte anual programul de achiziţii publice pe care îl depune la salariatul responsabil pe insituţie.

-îndeplineşte orice alte sarcini în limita responsabilităţilor şi a competenţei

Fisa post muzeograf

-gestionează patrimoniul economic din sălile de expoziţie şi răspunde de securitatea lui;

-gestionează patrimoniul cultural din sălile de expoziţie şi răspunde solidar cu muzeograful de serviciu, de securitate lui;

-sesizează conservatorilor de colecţie orice probleme legate de patrimoniul expus;

-deţine gestiunea biletelor, efectuează operaţiunea de vânzare a lor şi decontare la serviciul contabilitate;

-consemnează numărul de vizitatori pe categorii de vârstă ;

-colaborează cu membrii biroului şi cu membrii colectivelor de organizare a expoziţiilor ;

-desfăşoară activitatea de evidenţă, înregistrare, inventariere şi valorificare a patrimoniului respectând legislaţia în vigoare şi normele de conservare şi restaurare ale Ministerului Culturii şi Cultelor;

-este subordonat şefului de birou;

-colaborează cu cercetătorii, muzeografii şi ceilalţi specialişti;

– urmăreşte funcţionarea corectă a aparatelor şi instalaţiilor din dotarea biroului;

– efectuează şi asigură servicii fiind salariat în ture;

-mediatizarea tuturor acţiunilor culturale ale muzeului, monitorizarea presei de specialitate şi întocmirea dosarului de presă;

-realizează un marketing muzeal, adaptat fiecărui tip de acţiune, pentru susţinerea financiară a întregului program cultural, prin stabilirea unor contracte anuale şi a unor parteneriate pe termen lung;

-realizează cercetări sociologice, având ca ţintă publicul de diverse categorii şi vârste, pentru întocmirea unei radiografii psiho-sociale a vizitatorilor, în vederea stabilirii unor noi modalităţi de atragere a publicului, care să ţină seama de necesităţile şi dorinţele sale spirituale;

-atrage fonduri extrabugetare;

-organizează  colocvii , seminarii , asigurararea logisticii necesare( cazare participanţi , servicii de masă , transport, echipamente săli , realizarea mapei evenimentului , invitaţii, materiale publicitare etc.).

– realizează de studii privind cunoaşterea şi întelegerea publicului (in colaborare cu coordonatorul activităţii de promovare) ;

– În colaborare cu coordonatorul programelor educaţionale are obligaţia de a propune şi organiza programe mixte, complexe care să urmarească îmbogăţirea cunoştinţelor diferitelor categorii de public;
– Evaluează impactul public şi la media al expozitiilor temporare organizate;

-respectă colegii contribuind la un climat normal de lucru în cadrul muzeului;

-urmăreşte şi răspunde de desfăşurarea şi intensificarea relaţiilor cu vizitatorii muzeului precum şi cu diferite grupuri-ţintă din afara acestuia (presă, instituţii de profil din ţară şi străinătate, instituţii de cultură, sponsori, etc.);

Fisa post restaurator

-respectă legislaţia referitoare la ocrotirea, conservarea şi restaurarea bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal;

-execută lucrări de restaurare în specialitatea pentru care este atestat, în conformitate cu normele de restaurare şi programul de restaurare al muzeului;

– întocmeşte documentaţia necesară pentru fiecare obiect restaurat şi ţine evidenţa acestora;

-mânuieşte corect aparatele şi instalaţiile din dotarea laboratorului;

-participă ca specialist la activitatea laboratorului mobil de restaurare şi în cadrul echipelor interdisciplinare ;

-face parte din colectivele care realizează expoziţii în urma dispoziţiei scrise sau verbale a şefului de birou ;

-gestionează şi răspunde de folosirea obiectelor de inventar, a aparaturii şi materialelor din dotare ;

– ţine evidenţa lucrărilor zilnice;

-îndeplineşte orice alte sarcini în limita responsabilităţilor şi a competenţei care se înscriu în sfera activităţii de ocrotire şi conservare a patrimoniului

-colaborează cu muzeografii, cercetătorii şi conservatorii la conservarea patrimoniului;

-colaborează cu specialiştii din acelaşi domeniu din ţară şi din străinătate.

-respectă colegii contribuind la un climat normal de lucru în cadrul muzeului;

Fisa post supraveghetor

-gestionează patrimoniul economic sălile de expoziţie şi răspunde de securitatea lui;

-gestionează patrimoniul cultural din sălile de expoziţie şi răspunde solidar cu muzeograful de serviciu de securitate lui;

-sesizează conservatorilor de colecţie orice probleme legate de patrimoniul expus;

-acţionează conform normelor de conservare a bunurilor din patrimoniu în orice împrejurare ;

-deţine gestiunea biletelor, efectuează operaţiunea de vânzare a lor şi decontare la serviciul contabilitate;

-deţine gestiunea parţială a publicaţiilor muzeului, pliante, vederi, efectuează operaţiunea de vânzare a lor şi decontare la serviciul contabilitate;

– nu permite accesul vizitatorilor în stare de ebrietate;

– interzice consumul de alimente, băuturi de orice fel ş.a.

-semnalează conducerii abaterile vizitatorilor (situaţiile de agresivitate, de sustrageri,comportament necivilizat);

-consemnează numărul de vizitatori pe categorii de vârstă ;

-colaborează cu membrii biroului şi cu membrii colectivelor de organizare a expoziţiilor ;

-colaborează cu muzeograful de serviciu asigurând condiţii optime pentru vizitatorii muzeului ;

-gestionează şi răspunde de folosirea obiectelor de inventar, a aparaturii şi materialelor din dotare ;

– ţine evidenţa lucrărilor zilnice;

-îndeplineşte orice alte sarcini în limita responsabilităţilor şi a competenţei care se înscriu în sfera activităţii de ocrotire şi conservare a patrimoniului;

-respectă colegii contribuind la un climat normal de lucru în cadrul muzeului;

 1. Compartiment financiar contabil

-răspunde de încasarea şi înregistrarea veniturilor proprii, potrivit dispoziţiilor legale;

-urmăreşte modul de folosire a mijloacelor băneşti primite de la persoane juridice şi fizice prin transmitere gratuită (sponsorizări, donaţii, cutia pentru donaţii anonime), cu respectarea dispoziţiilor legale;

-urmăreşte ca încasările şi plăţile instituţiei să fie efectuate la termen, cu respectarea dispoziţiilor legale;

-asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculului drepturilor salariale ale personalului;

-răspunde de operaţiunile financiare efectuate pentru derularea investiţiilor;

-urmăreşte, din punct de vedere economic, derularea contractelor încheiate de Muzeu;

-în baza dispoziţiilor emise de conducătorul Muzeului, asigură reţinerea sumelor reprezentând sancţiuni contravenţionale materiale sau civile, după caz;

-exercită controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea şi oportunitatea cheltuielilor Muzeului;

-efectuează încasări şi plăţi către salariaţii Muzeului şi către terţi;

-asigură raporturile Muzeului cu Trezoreria statului sau unităţi bancare, după caz;

-organizează şi asigură conducerea contabilităţii pe baza principiilor unicităţii, universalităţii, echilibrului, realităţii, anualităţii;

-asigură organizarea evidenţei contabile conform capitolelor şi subcapitolelor din clasificaţia bugetară;

-asigură înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate în mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative în conturi sintetice şi analitice cu ajutorul registrului jurnal;

-întocmeşte lunar balanţa de verificare sintetică şi analitică, precum şi toate situaţiile contabile necesare întocmirii dărilor de seamă trimestriale şi bilanţului anual;

-orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Fisa post economist

-întocmeşte evidenţele primare, creând baza tehnică conform legislaţiei în vigoare, în vederea realizării contărilor pentru operatiuni privind conturile de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, tiparituri, BCV si regimul special;

-realizează zilnic operaţiuni de casă, încasări şi plăţi la băncile cu care instituţia lucrează, răspunzând de confidenţialitatea operaţiunilor legate de conturile bancare;

-respectă disciplina de casă;

-efectuează reţineri din salariu, diferite popriri elaborând chitanţe legale, în baza dispoziţiilor contabilului şef;

-efectuează orice plată sau încasare în baza aprobării contabilului şef sau în lipsa acestuia a unei persoane delegate de managerul instituţiei;

-întocmeşte evidenţa primară şi are răspunderea în gestionarea sumelor aflate în casă;

-întocmeşte şi răspunde de exactitatea şi legalitatea viramentelor la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale, inclusiv a salariilor ce se realizează pe carduri, conform ştatelor, aprobate;

-urmăreşte şi efectuează cu aprobările de rigoare plăţile conform legislaţiei în vigoare;

-răspunde de securitatea valorilor încredinţate;

-nu poate efectua plăţi din încasări;

-întocmeşte fişele cu regim special şi răspunde de acestea;

-ţine evidenţa analitică a tuturor valorilor provenite din sursă bugetară sau extrabugetară;

-ţine evidenţa  publicaţiilor şi a obiectelor de stand;

-ţine evidenţa fişelor analitice de materiale şi a obiectelor de mică valoare;

-asigură evidenţa mijloacelor fixe;

-efectuează controlul de gestiune la magazia de materiale, gestiuni de la standul cu obiecte destinate vânzării;

-întocmeşte balanţe de verificare a valorilor materiale anual sau ori de câte ori este cazul;

-face parte din comisiile de inventariere la gestiunile de mijloace fixe etc.;

-ajută la întocmirea conturilor de execuţie şi a dărilor de seamă lunare şi trimestriale.

– asigură îndeplinirea oricăror sarcini de serviciu în interesul bunului mers al activităţii muzeului.

-respectă colegii contribuind la un climat normal de lucru în cadrul muzeului;

8. Compartiment Administrativ

-organizează  serviciul PSI din Muzeu;

-colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă;
-ajută lucrătorii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;
-aduce la cunoştinţă angajatorului propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
– însoţeşte echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;
-urmăreşte realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie;
– informează conducerea institiţiei asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
-planifică activitatea de securitate şi sănătate în muncă;
-instruieşte personalul pentru probleme de securitate şi sănătate.

-organizează şi supraveghează curăţenia Muzeului;

-întreţinerea spaţiilor de cazare şi a sălilor;

-acordarea de sprijin departamentelor implicate în desfăşurarea diferitelor evenimente în cadrul Muzeului;

-constată şi fundamentează necesitatea şi oportunitatea lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii capitale (restaurare) şi investiţii;

-este responsabil de întreţinerea şi reparaţiile curente care apar în Muzeu (tâmplarie, instalaţii  electrice, instalatii sanitare, igienizare-zugrăvire, etc.);

-întreţine în bună funcţionare instalaţiile şi bunurile mobile ale Muzeului şi ale celorlalte imobile aflate în administraţia sa;

-colaborează strâns cu toate celelalte compartimente, birouri şi servicii ale Muzeului în vederea sprijinirii logistice a activităţilor acestora.

-orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare.

 

Fisa post muncitor

-obligativitatea de a cunoaşte normele de conservare;

-participă la campaniile arheologice organizate de către muzeu, dar şi cele organizate in parteneriate cu alte muzee;

-participă ori de cate ori este cazul la organizarea expoziţiilor ;

-înlocuieşte orice salariat de pe postul de muncitor pe perioada efectuării concediului de odihnă;

-asigură executarea de lucrări pregătitoare, întreţinere şi intervenţie la instalaţiile sanitare şi instalaţiile termice apartinând muzeului;

-respectă regulile şi metodele de acordare a primului ajutor persoanelor accidentate participante la lucrările de intervenţie la instalaţiile sanitare şi termice şi cele pentru ape reziduale;

-întretine în permanenţă ordinea şi curaţenia în cadrul instituţiei precum şi în spaţiile administrative;

-execută operaţiuni de încărcare, descărcare în mijloace de transport sau spaţii de depozitare ori de cate ori este cazul;

-să cunoască bine planul cu circuite şi hidrantii de alimentare cu apa cât şi planul cu canalul de dejectie al apei reziduale, cât şi al instalatiilor termice ce aparţin muzeului în cadrul căruia îşi desfaşoară activitatea, modul de exploatare, performanţele şi limitele operaţionale ale instalaţiilor şi echipamentelor sanitare şi termice;

-respectă cu stricteţe actele normative care reglementează modul de exploatare al instalaţiilor sanitare şi termice, cât şi a echipamentelor aferente pe care le are în primirea şi răspunderea sa;

-răspunde de sculele, utilajele, aparatele de masura şi dispozitivele de control pe care le are in dotare;

-întrerupe şi separă instalaţia sau partea de insţalatie defectă, după caz la care urmează să se facă intervenţia;

-verifică integritatea îmbinărilor la circuitele şi instalaţiile de alimentare cu apă cât şi circuitele şi instalaţiile de alimentare cu agent termic;

-supraveghează accesul de lucru cu foc deschis dacă lucrarea de interventie o impune;

-răspunde de întretinerea şi exploatarea centralei termice executând reparaţii curente şi accidentale, se va îngriji de efectuarea reviziei anuale;

-îşi insuşeste şi respectă  normele de protecţie a muncii, regulile de tehnică a securitatii muncii pentru toate lucrările şi intervenţiile efectuate la instalaţiile sanitare şi termice cât şi a normelor pentru protecţia mediului;

-în caz de constatare al unei defecţiuni accidentale sau alte nereguli la instalaţia sanitară, termică şi la retelele de alimantare cu apa şi cu agent termic ia măsuri pentru remedierea acestora;

-trebuie să aibă un comportament civilizat in relaţiile  cu colegii de serviciu, superiorii ierarhici şi organele de control;

-comunică telefonic sau prin orice alt mijloc, orice eveniment privind avariile la instalaţiile de alimentare cu apă,  agent termic, cât şi la echipamentele aferente;

-semnează documentele pe care le întocmeşte;

-respectă prevederile regulamentului intern al instituţiei;

-respectă normele de apărare împotriva incendiilor, de securitate şi sănătate în muncă, de protecţie a mediului;

-păstrează secretul de serviciu;

-execută orice alte activităţi relevante şi necesare pentru scopul acestui post precum şi alte sarcini de serviciu date de conducere în afara atribuţiilor stabilite prin fişa postului;

– nu are voie să părăsească instituţia fără aprobarea conducerii unităţii;

 

Fisa post ingrijitor

-obligativitatea de a cunoaşte normele de conservare;

-participă la campaniile arheologice organizate de către muzeu, dar şi la cele organizate în parteneriate cu alte muzee;

-participă ori de câte ori este cazul la organizarea expoziţiilor ;

-inlocuieşte orice salariat de pe postul de muncitor pe perioada efectuării concediului de odihnă;

-întreţine în permanenţă ordinea şi curătenia în cadrul instituţiei;

-răspunde de buna funcţionare şi exploatarea corectă a aparaturii specifice pentru buna desfăşurare a activitaţii;

-execută lucrări de înteţinere a aleilor  aparţinătoare muzeului;

-execută lucrări de îngrijire şi întretinere a terenurilor cultivate sau plantate din incinta instituţiei;

-trebuie să aibă un comportament civilizat în relaţiile  cu colegii de serviciu, superioarii ierarhici şi organele de control;

-să comunice telefonic sau prin orice alt mijloc, orice eveniment privind avariile apărute la nivelul instituţiei;

-semnează documentele pe care le intocmeşte;

-respectă prevederile Regulamentului intern al instituţiei şi Regulamentul de ordine interioara;

-respectă programul de lucru;

-respectă normele de apărare împotriva incendiilor, de securitate şi sănătate în muncă, de protecţie a mediului;

-păstrează secretul de serviciu;

-execută orice alte activităţi relevante şi necesare pentru scopul acestui post precum şi alte sarcini de serviciu date de conducere în afara atribuţiilor stabilite prin fişa postului;

– nu are voie să părăsească instituţia fără aprobarea conducerii unităţii;

 

Capitolul III. Bugetul de venituri şi cheltuieli       

 

Cheltuielile de funcţionare şi de capital ale Muzeului sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Veniturile proprii se realizează din:

– tarife intrare muzeu, taxe fotografiere/filmare;

– comercializarea publicaţiilor proprii sau ale terţilor din domeniul activităţilor muzeului (cărţi, reviste, cataloage de artă, ghiduri, pliante, afişe, postere, cărţi poştale, hărţi, CD-uri, casete audio şi video etc.);

– executarea de lucrări de conservare – restaurare/investigaţii fizico-chimice ale bunurilor culturale aparţinând terţilor;

– executarea de copii, după lucrări din patrimoniul Muzeului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • acordarea dreptului de reproducere conform legislaţiei în vigoare;

– supraveghere arheologică;

– executarea unor lucrări de redactare, editare-tipărire;

– închirierea de spaţii pentru diverse activităţi, cu respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern al Muzeului, conform dispoziţiilor legale;

– amenajare spaţii şi furnizare echipamente pentru evenimente organizate de terţi in incinta institutiei, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentului Intern

– asocierea sau colaborarea cu persoane fizice şi juridice, române şi străine, pentru diverse activităţi culturale (inclusiv redevenţe din concesionarea serviciilor culturale);

– valorificarea drepturilor de copyright pentru operele din patrimoniul şi arhivele Muzeului;

– valorificarea drepturilor de autor asupra lucrărilor ştiinţifice realizate de specialiştii Muzeului;

– donaţii şi sponsorizări acceptate de Muzeu; cutia donaţii anonime;

– alte surse, conform legii.

Capitolul IV. Dispoziţii finale

Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi.

Prezentul Regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare.

Orice modificare şi completare a prezentului Regulament va fi propusă de către Consiliul de administraţie al Muzeului, în vederea aprobării prin hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi.